End of a Dream ....

by dotnetmaster May 2012

 

 

" یک روز با بغض رفت تا بختش را در ایتالیا بیازماید، دوباره برگشت

، تیم ب را تمرین داد و  چشم مدیران  بارسا را گرفت، به تیم اول آمد، برد، برد، برد، جام گرفت،

 بازیکنانش را در شادی برد در آغوش گرفت، کنار زمین با هیجان بالا و پایین پرید،

 دور افتخار زد ، از شوق گریست، جام گرفت، برد، رویا ساخت، بزرگ، بزرگ‌تر، افسانه شد 

و ... رفت ..  "

Tags: Society

Powered by My Soul Signals
Amir Ramtin Bakhtiari 1999-2014 - This site is totally Personal and is based on my daily illusions and dreams