Let it snow .. Let it snow ... Let it snow

by Ramtin February 2011

وقتی از توی اتاقم ذل میزنم به دونه های برف بیرون ، یاد روزهای کودکیم می افتم . اونجایی که روزهای شنبه

مثل امروز تلخ بود ... و روزهای برفی مثل امروز که ذوق و شادی کودکانه ای در من موج می زد ، شیرین بود

دلم میخواست بر میگشتم اون موقعه و خودم و بغل میکردم و هر دو با هم به بیرون خیره میشدیم

..

امروز فقط منم ... و من سالهاست که  تو را ندارم

 

 

" ...Oh the weather outside is frightful, 
But the fire is so delightful,
And since we've no place to go,
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow....."

 


Tags: Me | You

Powered by My Soul Signals
Amir Ramtin Bakhtiari 1999-2014 - This site is totally Personal and is based on my daily illusions and dreams